Geachte (toekomstige) leden van MAC de Kempen,

Als vereniging zijn we genoodzaakt om wat regels op te stellen om e.e.a. in goede banen te kunnen leiden, ongelukken te voorkomen en een ieder met plezier zijn hobby te kunnen laten beleven. Gevraagd wordt om kennis te nemen van deze regels en deze in acht te nemen.

Huishoudelijk reglement MAC de Kempen

Het bestuur van MAC de Kempen.

1 : LEDEN
01.01 Aanmelden voor een lidmaatschap geschiedt door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld.
01.02 Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 April. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één verenigingsjaar.
01.03 Nieuwe leden gaan een lidmaatschap aan voor minimaal een jaar. Lidmaatschap gaat in op de eerste kalenderdag van de betreffende inschrijfmaand. De resterende maanden van het eerstvolgende verenigingsjaar na inschrijving dienen bij aanvang van het betreffende
verenigingsjaar (1 mei) naar rato te worden betaald.
01.04 Het bestuur kan op elk zelf bepaald moment een ledenstop invoeren. Er zal dan een wachtlijst gemaakt worden voor eventuele nieuwe leden. In dit geval blijft eventueel wel de mogelijkheid voor “dagrijders”, mits het niet te druk is met eigen leden.
01.05 Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
A. Door een schriftelijke opzegging, binnengekomen bij de penningmeester vóór 1 april van elk verenigingsjaar.
B. Door royement, uit te spreken door het bestuur.
C. Door overlijden van het lid.
01.06 Het bestuur kan een lid, waarvan zij het lidmaatschap niet meer in het belang van de vereniging acht, als lid schorsen tot de eerstvolgende bestuursvergadering, waarop zal worden beslist of het betroffen lid (of leden) gehandhaafd kan blijven.
Overig regelment betreft lidmaatschap:
01.07 Jeugdleden zijn leden welke bij aanvang van het verenigingsjaar (1 mei) de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.
01.08 Volwassen leden zijn leden welke bij aanvang van het verenigingsjaar (1 mei) de leeftijd van 16 jaar al hebben bereikt.
01.09 Leden zijn verplicht het bestuur schriftelijk een opgave te doen van hun adreswijziging.
01.10 Ieder nieuw lid ontvangt bij toetreding tot de vereniging een digitaal exemplaar van: huishoudelijk reglement van MAC de Kempen.
01.11 Ieder lid is verplicht om het huishoudelijk reglement na te leven wanneer men zich op het terrein en/of georganiseerde evenementen, (ook demonstraties), van MAC de Kempen bevindt.
01.12 Alle leden zijn gerechtigd tot het indienen van voorstellen of klachten bij het bestuur, dat verzocht is deze in behandeling te nemen. Alle voorstellen en klachten worden op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. De klachten worden door het bestuur onverwijld in
behandeling genomen.

2 : NIET LEDEN
02.01 Niet-leden betalen € 10,00 verenigingsbijdrage per dag voor het rijden op de circuit(s). Deze bijdrage wordt geïnd vóór aanvang van deelname.
02.02 Niet-leden kunnen alleen op Clubdagen gebruik maken van deze mogelijkheid en dit maximaal 3 maal. Na 3 keer dagrijden dien je lid te worden. Meer dan 3 keer dagrijden is dan ook niet mogelijk. Clubdagen worden aangegeven op de kalender van MAC de Kempen, raadpleeg hiervoor www.macdekempen.nl
02.03 Wanneer er teveel leden actief aanwezig zijn, kan een niet-lid geweigerd worden.
02.04 Niet-leden worden begeleid door één van de aanwezige leden.
02.05 Niet-leden kunnen door ieder lid van de vereniging in overleg met het bestuur van het terrein verwijderd worden.
02.06 Niet-leden zijn verplicht voor aanvang van deelname een gastrijders-formulier in te vullen. Iedere deelnemer, waarvan inschrijving als gastrijder / wedstrijdrijder is geaccepteerd, is voor de duur van het gastrijdersschap / evenement lid van MAC de Kempen.

3 : HET TERREIN
03.01 Het terrein is eigendom van de Gemeente Eersel. Wij huren dit terrein.
03.02 Het betreden van het terrein en het rijden op de baan is op eigen risico. MAC de Kempen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
03.03 Indien er schade optreedt aan het gebouw of terrein, is men verplicht dit direct te melden aan het dagelijks bestuur.
03.04 Er wordt met de modellen alléén gereden op de daarvoor aangelegd circuits, NIET op het terrein.
03.05 Verzocht wordt om het terrein netjes te houden en bij vertrek alles schoon en heel achter te laten. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden. Kapotte stoelen, tenten, tafels en etc. kunnen we niet innemen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk en dienen altijd meegenomen te worden.

Openingstijden:
03.06 Het terrein is te allen tijde te betreden door leden.
03.07 Op gezette tijden kan er, in verband met onderhoud op het terrein of wedstrijden op een der circuits, niet gereden worden, mits het bestuur anders bepaald.
03.08 Er wordt een door het dagelijks bestuur besloten maximaal aantal leden benoemt die over de sleutel kunnen beschikken van MAC de Kempen.
03.09 Degene die de beschikking heeft over de sleutel, heeft ook de taak om er voor te zorgen dat het terrein, gebouwen, circuits en de gebouwen netjes worden achtergelaten.
03.10 Eventuele schade aan terrein, gebouwen, en of circuit dienen direct aan het dagelijks bestuur te worden gemeld.

Parkeren:
03.11 Tijdens evenementen kunnen de auto’s geparkeerd worden op de door het bestuur aangewezen plekken, soms echter NIET op het gezamenlijk terrein (tussen de baan en de grote loods). U dient uw voertuig elders te parkeren. (Parkeerplaats bij voetbal en tennis)
03.12 Tijdens evenementen kan er wel geladen en gelost worden op het terrein van MAC de Kempen.
03.13 De toegangswegen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Dit in verband met eventuele calamiteiten.
03.14 Het parkeren op of bij het terrein gebeurd geheel op eigen risico.

4 : HET CIRCUIT
04.01 Wanneer er op het circuit gereden wordt, dan is de bestuurder verplicht om het model te voorzien van een body. Voertuigen met een losgeraakte body moeten worden hersteld in de pitstrook of sleutelruimte.
04.02 Er wordt met maximaal 8 modellen tegelijk gereden per circuit.
04.03 De baan is in principe geconstrueerd voor off-road 1:10 tot en met off-road 1:8 voertuigen. Maar alle schalen tot en met 1:8 zijn toegestaan op het circuit.
04.03 Er is een apart gedeelte voor het sleutelen aan de modellen. Sleutelen op de baan is niet toegestaan
04.04 Wanneer het circuit bereden wordt, is het verboden om het circuit te betreden. (met uitzondering van de baanposten)
04.05 Aan het einde van een rij-dag wordt het circuit gecontroleerd op gebreken. Eventuele gebreken direct repareren of doorgeven aan het bestuur.

Zenders en Frequentie:
04.06 Alle frequenties moeten voldoen aan de wet.
04.07 35Mhz kanalen of overige kanalen die wettelijk niet zijn toebedeeld aan de RC-auto frequenties zijn niet toegestaan.
04.08 U dient voordat u gaat rijden en uw zender aanzet eerst te controleren dat er niemand met dezelfde frequentie (27MHz, 40MHz) op de baan aanwezig is. Indien blijkt, dat uw frequentie in gebruik is, dan moet u van frequentie wisselen of wachten totdat deze weer vrij is. Wanneer zich frequentieproblemen voordoen, dient dit onderling te worden opgelost.
04.09 Zij die het nalaten om de frequenties te controleren en hierdoor storing veroorzaken zijn verplicht de schade die daardoor ontstaat te vergoeden. Wanneer dit meerdere malen gebeurt bij eenzelfde veroorzaker zullen er door het bestuur maatregelen genomen worden.
04.10 Regel 04.07 t/m 04.09 is niet van toepassing indien u gebruik maakt van een zender met 2,4 Ghz.

Rijden op de baan:
04.11 Leden dienen op verzoek hun lidmaatschappas te kunnen tonen aan een ieder ander lid van MAC de Kempen. Niet leden dienen een dagpas te kunnen tonen. Indien u uw pas niet kunt tonen, kan u de toegang tot de baan worden ontzegt.
04.12 De rijrichting van de baan is linksom (tegen de wijzers van de klok in). Het is niet toegestaan om een andere rijrichting te nemen en/of de baan af te snijden, omdat je hiermee ernstige schade aan een ander zijn wagen toe kan brengen. Heb respect voor elkaar en zijn of haar spullen.
04.13 Indien er op rijdagen met diverse schalen op één baan wordt gereden heeft de kleinere schaal voorrang op de grotere schalen. (schaal 1:10 heeft voorrang op 1:8)
04.14 Snellere deelnemers hebben geen voorrang op langzamere deelnemers. Zij die sneller zijn dan de auto voor hen, moeten dan ook afwijken van de ideale lijn en de langzamere deelnemer op een veilige wijze passeren.
04.15 Roekeloos rijgedrag, wat wordt gezien als expres schade toedienen aan een ander zijn spullen of aan een persoon, kan u door het bestuur, wedstrijdleiding of door het bestuur aangewezen persoon van de baan verwijderd worden en bent u verplicht de toegedane schade te vergoeden. Er is geen discussie over mogelijk.
04.16 Schade door raceongelukken zijn natuurlijk voor eigen risico.
04.17 De achteruitrij functie bij elektrisch aangedreven voertuigen mag tijdens wedstrijden op de baan niet worden gebruikt of dient te worden uitgeschakeld. Ook wanneer er meerdere auto’s op de baan zijn mag, in verband met het voorkomen van schade, de achteruitrij functie niet worden gebruikt. Wanneer er weinig baaninzetters zijn kan, m.u.v. wedstrijden, in overleg flexibel worden
omgegaan met deze regel.
04.18 LiPo accu’s die niet in volledig (af)gesloten battery tray’s worden geplaatst dienen hardcase te zijn of semi hardcase gemaakt te worden b.v. d.m.v. een ABS/styreen kunststof behuizing. Is de LiPo goed beschermd tegen beschadiging van buitenaf, in een geheel afgesloten behuizing (zoals b.v. bij de Revo), dan is softcase LiPo toegestaan.

Rijdersstelling:
04.19 De rijdersstelling wordt door maximaal 10 personen betreden.
04.20 Bij het rijden op de baan is men verplicht om altijd op de rijderstelling te gaan staan. Heb je problemen op de baan met jouw wagen, of valt deze stil, waarschuw dan de andere rijders, die naast je staan op de rijderstelling, zodat deze weten dat er een obstakel op de baan is.
04.21 Rijderstelling is allen bedoeld voor actieve rijders van de baan. Het is dus niet toegestaan om als toeschouwer de rijdersstelling te betreden.

De pits:
04.22 Je kunt de pitstrook alleen benaderen via de ingang in de rijrichting van de baan. De pitstrook benaderen via de uitgang (tegen de rijrichting in) is ten strengste verboden. Op de pitstrook moet rustig en beheerst worden gereden. Bij het uitkomen van de pitstrook dient men rekening te houden met, en uit te kijken voor de andere wagens op de baan, deze hebben ten aller tijden
voorrang.
04.23 Deze is alleen toegankelijk voor leden die aangewezen zijn door de op dat moment actieve rijders.
04.24 Per rijder mogen er maximaal 2 personen zich in de pits bevinden.

Baanposten:
04.25 Ieder lid van de vereniging is verplicht om regelmatig de baanposten te bezetten.
04.26 Alleen leden, dagrijders kunnen baaninzet doen. Veiligheid gaat voor alles, dus voordat de baaninzetter iemand zijn wagen oppakt, om rechtop te zetten of opnieuw op de baan te plaatsen, dient de rijder er voor te zorgen dat de wielen van zijn wagen stil staan (wielen moeten op de rem) om letsel aan de baaninzetter te voorkomen. Als de wielen bij het baaninzetten draaien mag de baaninzetter de wagen laten liggen. Er mogen geen snijdende, stekende of andere gevaarlijke objecten op het voertuig zitten waaraan een baaninzetter zich kan bezeren of die opzettelijke schade aan andere voertuigen kan veroorzaken. Wanneer een wagen wordt “ingezet” moet dit altijd met de rijrichting mee gebeuren. Als een wagen niet in staat is verder te rijden (bijv. stuk) dient deze buiten het rij-gedeelte van de baan met de wielen van de grond geplaatst te worden. De baaninzetter geeft daarbij een signaal aan de rijder van de wagen. De helper, pitmaat of de rijder zelf moet zijn wagen op de baan ophalen. Wanneer u zelf niet rijdt help dan eens een ander door bijv. baaninzet te doen (hiervan kan je ook heel veel leren). We kunnen het niet verplichten maar hierbij alleen zeer vriendelijk verzoeken.

De sleutelplaatsen:
04.27 De sleutelplaatsen van MAC de Kempen zijn op clubdagen voorzien van 230V spanning, die vrij voor gebruik door de juiste apparatuur met de juiste stekkers en verbindingen mag worden gebruikt.
04.28 Op de sleutelplaatsen en rijdersstelling mag niet worden gerookt.
04.29 Batterijen, accu’s en lipo,s mogen alleen geladen worden in de sleutelruimtes. Alle accu’s en batterijen moeten geladen en gebruikt worden volgens de handleiding van de fabrikant. Lipo batterijen/accu’s mogen alleen geladen worden met daarvoor geschikte laders en volgens
handleiding van de fabrikant. Lipo batterijen/accu’s mogen alleen geladen worden in de speciaal daarvoor bestemde lipo veiligheids- zak.

5 : HET BESTUUR
05.01 Het bestuur kan worden onderverdeeld in de volgende functies: Voorzitter – Secretaris – Penningmeester – algemeen bestuursleden en commissieleden. Voorzitter, Secretaris & Penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur wordt samengesteld uit een oneven
aantal leden. Bestuursleden hebben geen onderling familiare band. Alle bestuursleden worden gekozen in de algemene ledenvergadering.
05.02 Taken bestuursleden
A. De voorzitter: Leidt de vergadering. Hij vertegenwoordigd de vereniging bij officiële gelegenheden en is de eerste afgevaardigde op alle vergaderingen en bijeenkomsten waar de vereniging vertegenwoordigd is. De vicevoorzitter vervangt hem bij verhindering
B. De secretaris: Voert de correspondentie. Hij maakt de notulen van de vergaderingen. Hij houdt de ledenlijst bij en geeft de penningmeester bericht van nieuw ingeschreven en afgevoerde leden. Hij verzendt de convocaties en brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering het jaarverslag van de vereniging uit.
C. De penningmeester: Int de geldmiddelen. Hij is belast met de zorg voor het bijhouden van de kas van de vereniging en wordt betrokken bij alle uitgaven van de vereniging of door het bestuur goedgekeurde uitgaven. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij verslag uit
over de toestand van de geldmiddelen van de vereniging. In overleg met overige bestuursleden stelt hij een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. De voorzitter is hem bij deze werkzaamheden behulpzaam en vervangt hem bij verhindering.
D. Marketing & sponsoring: Positioneert de club bij leden, potentiële leden en sponsoren. Hij/zij zorgt dat de club blijft aansluiten bij de wensen van (potentiële) leden en draagt dit uit. Hij/zij zorgt daarnaast voor het inzetten van verschillende soorten media (offline en online) om de
vereniging bekendheid te geven. Daarnaast voert hij/zij het gesprek met bedrijven in de regio om deze te binden aan de club middels sponsorcontracten.
05.03 Het maken van beslissingen en keuzes wordt door het dagelijks bestuur gedaan, al dan niet met het raadplegen van de commissies en/of leden. Wanneer een beslissing niet kan worden gemaakt door het dagelijkse bestuur door een ex aequo stemming, worden de commissies die betrokken zijn bij de betreffende beslissing meegenomen in de stemming. Wanneer ook deze stemming geen meerderheid oplevert worden de leden betrokken. Hierbij wordt op basis van een stemming via de e-mail het besluit genomen, eerder uitgebrachte stemmen door het bestuur en eventuele commissies vervallen in dat geval en dienen ook opnieuw te worden uitgebracht. Stemmen blijven zoals in artikel 07.10 benoemd altijd anoniem.
05.04 Wanneer leden het niet eens zijn met een gemaakte beslissing kan bij een mandaat van minimaal 10% van de stemgerechtigde leden een heroverweging worden afgedwongen. In dat geval zal het bestuur in overleg gaan met de leden en wordt een beslissing conform de werkwijze zoals in punt
05.03 opnieuw genomen.

Financieel mandaat Bestuur:
05.05 Financieel mandaat als volgt vastgesteld:
A. Penningmeester: Tot max €150
B. Bestuur: Tot max €500
C. Ledenvergadering: Meer dan €500
D. Via ledenvergadering wordt begroting goedgekeurd welke uitgaven accordeert.

Verkiezingen:
05.05 De verkiezing tot bestuurslid vindt plaats door middel van kandidaatstelling. Door het bestuur
wordt een datum bepaald voor de algemene ledenvergadering. Alle leden hebben het recht (mits
18 jaar) bij schriftelijke of e-mail opgave aan het bestuur zich kandidaat te stellen. De
kandidaatstelling moet vermelden voor welke bestuursfunctie zij zich kandidaat stelt, een en ander
op straffe van nietigheid. Aftredende bestuursleden die zich herkiesbaar stellen zijn zondermeer
als kandidaat te beschouwen. Indien op het in het tweede lid bedoelde datum voor een vacature
geen kandidaten aanwezig zijn, gaat het bestuur tot kandidaatstelling over. Elk lid kan dan zichzelf
tijdens de vergadering kandidaat stellen.
05.06 Na 1 mei 2017 stelt het bestuur een rooster van aftreden vast, waarbij in 4 jaar alle bestuursleden
aftreden, zodanig dat na het eerste jaar de Penningmeester, na het tweede jaar de Secretaris, na
het derde jaar Marketing & sponsering en na het vierde jaar de Voorzitter af zullen treden.
Algemeen bestuursleden en commissies worden jaarlijks gekozen.
05.07 In vacatures die tussentijds in het bestuur optreden, wordt door het bestuur voorzien tot de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.
05.08 Een bestuurslid dat naar oordeel der ledenvergadering niet handelt, zoals het een goed bestuurslid
beaamt, kan door deze vergadering uit zijn functie worden gezet, indien een meerderheid van de
aanwezige leden zich hierover uitspreekt.

6 : COMMISSIES
06.01 Alle commissies worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering gekozen. Door het bestuur
kunnen tijdelijke commissies worden aangewezen. Deze commissies verdwijnen zodra hun
taak is volbracht. In bepaalde gevallen kan het bestuur ook niet leden toestemming verlenen
tijdelijk in een commissie plaats te nemen. Zij moeten deskundig zijn op het terrein waarop de
commissie zich richt en mogen nimmer de meerderheid van de commissie vormen. Commissies
hebben vrijheid van handelen op hun terrein. Zij zijn achteraf verantwoording schuldig aan het
bestuur.
06.02 De leden van een commissie benoemen uit hun midden een secretaris. Hij is belast met het
notuleren van de commissievergaderingen, het uitbrengen van die notulen en de correspondentie,
voor zover die niet aan een ander is opgedragen. Voor het einde van elk verenigingsjaar wordt
door elke commissie aan het bestuur een schriftelijk verslag uitgebracht betreffende de verrichte
of nog te verrichten werkzaamheden met betrekking tot de haar toevertrouwde zaken.
06.03 De kascommissie is belast met het nagaan van het geldelijk beheer van de penningmeester en
andere die verenigingsgelden beheren. De verkiezing tot lid van deze commissie geschiet door
middel van kandidaatstelling tijdens de algemene ledenvergadering, waar zij wordt benoemd.
Bestuursleden kunnen niet plaatsnemen in deze commissie.

7 : VERGADERINGEN
07.01 Er wordt door het bestuur een ledenvergadering uitgeschreven:
A. minimaal 1 per jaar of zo dikwijls als men dat nodig acht.
B. Indien tenminste een/tiende van de stemgerechtigde leden dat vragen in een verzoekschrift
met opgave van de te behandelen punten. Deze moet binnen 21 dagen nadat de aanvraag bij
de secretaris is binnengekomen worden gehouden. Indien niet binnen 21 dagen een
algemene ledenvergadering wordt gehouden, zijn de leden gerechtigd na de 21ste dag zelf
een ledenvergadering uit te schrijven.
07.02 De algemene ledenvergadering oefent de wetgevende macht uit. Besluiten treden dadelijk na
aanneming in werking.
07.03 Jeugdleden hebben geen stemrecht.
07.04 Voorstellen en verzoeken kunnen slechts ter algemene ledenvergadering worden behandeld,
indien zij zijn ingediend voor een door het bestuur te bepalen dag, tenzij de vergadering anders
besluit en het bestuur hiertegen geen bezwaar heeft.
07.05 Niemand kan op een algemene ledenvergadering van zijn rechten gebruik maken voordat hij/zij de
presentielijst heeft getekend.
07.06 Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt in ieder geval:
A. Door de secretaris een jaarverslag uitgebracht.
B. Door de penningmeester een jaarverslag uitgebracht.
C. Overgegaan tot het benoemen van bestuursleden en commissieleden.
D. Eventuele contributieverhoging besproken.
07.07 Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter en/of secretaris. Zij stellen
samen de agenda vast. Bestuursvergaderingen wordt 4x per jaar gehouden, of zo dikwijls als nodig
is.
07.08 Een bestuursvergadering is geldig als de meerderheid van het bestuur aanwezig is. Het dagelijks
bestuur handelt onder verantwoordelijkheid van het gehele bestuur en handelt als zodanig de
lopende zaken met betrekking tot de vereniging.
07.09 De oproepen der leden tot de algemene ledenvergadering of een bijzondere vergadering,
geschiedt tenminste 14 dagen van te voren. De agenda voor die vergadering wordt tenminste 7
dagen voor de datum van de vergadering aan de leden bekent gemaakt.
MAC de Kempen – Sportpark De Meer in Duizel – www.macdekempen.nl – info@macdekempen.nl
Stemmen:
07.10 Alle stemmen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of een der stemgerechtigden dat voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemmen blijven altijd
anoniem
07.11 Voorstellen over zaken waarover de stemmen staken, worden geacht te zijn verworpen.

8 : GELDMIDDELEN
08.01 Het inleggeld wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Contributie moet betaald
zijn voor het einde van de eerste maand van het nieuwe verenigingsjaar.
08.02 Contributiegelden worden in principe geïnt door middel van automatische incasso.
08.03 Inkomsten:
A. Inschrijfgelden / contributies.
B. Een steunlid, deze betaalt € 25,00 per jaar, deze leden worden in het ledenbestand
opgenomen maar zijn géén actief rijdend lid.
D. Donateurs, betalen een eenmalige vrijwillige bijdrage.
E. Sponsors, hiervoor zullen contracten worden opgesteld.
08.04 Hoogte van de contributiegelden, kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester.

9 : COMMERCIËLE ACTIVITEITEN
09.01 Alleen met instemming van het bestuur van MAC de Kempen, kunnen eventuele commerciële
activiteiten door derden op het terrein worden toegestaan.
09.02 Verzoek van derden om commerciële activiteiten uit te voeren worden altijd schriftelijk bij het
bestuur ingediend.
09.03 Tijdens evenementen is het toegestaan om reclame-uitingen te uiten van sponsoren van het
betreffende evenement mits deze de clubsponsoren niet schaden en/of overlappen wat betreft
een spandoek o.i.d.

10 : SLOTBEPALINGEN
10.01 Aan het bestuur- en commissieleden worden de kosten, die in het belang van de vereniging
gemaakt worden, vergoed.
10.02 In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Aldus goedgekeurd
en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 14 maart 2015.